Định hướng và chiến lược

Khách hàng: xây dựng trên niềm tin

  + Chất lượng cam kết

  + Giá cả hợp lý

  + Dịch vụ tốt và chuyên nghiệp

Đối tác: xây dựng trên mối quan hệ lâu dài

  + Hợp tác đôi bên cùng thắng

  + Hỗ trợ nhau cùng phát triển

 

Nguồn nhân lực: quan tâm đến công nhân viên là hàng đầu

+ Luôn lắng nghe, trao đổi, hỗ trợ giúp đỡ

+ Luôn tổ chức những chương trình đào tạo, huấn luyện nâng cao nghiệp vụ.

+ Luôn tạo điều kiện tốt nhất để công nhân viên yên tâm làm việc

Cộng đồng:

+ Luôn là Doanh nghiệp có trách nhiệm với Xã hội

+ Luôn tuân thủ những quy định pháp luật của Nhà nước

+ Luôn cải tiến công nghệ và tái sử dụng nguyên vật liệu góp phần bảo vệ môi trường.

Luôn chung tay vì công đồng